ALGEMENE VOORWAARDEN KIDS FOOD PLAN

ARTIKEL 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    “de Bestelling”: de bestelde maaltijd(en) zoals nader aangeduid in de overeenkomst tussen           Kids Food Plan en de Klant.
2.    “Kids Food Plan” (KvK-nummer 84120355).
3.    “de Klant”: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Kids Food Plan een overeenkomst       aangaat.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kids Food Plan en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Kids Food Plan en de Klant.

ARTIKEL 3 – Aanbiedingen
1.    De in foldermateriaal of andere documentatie van Kids Food Plan opgenomen prijzen, specificaties en       afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden Kids Food Plan niet, tenzij deze gegevens expliciet tussen partijen zijn overeengekomen.

  1. Kids Food Plan behoudt zich het recht voor om gerechten en/of menu´s te wijzigen dan wel te laten vervallen. Het actuele aanbod van maaltijden staat steeds vermeld op de website van Kids Food Plan (www.kidsfoodplan.nl).

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
1.    De overeenkomt komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod    en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

  1. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kids Food Plan onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
  2. De overeenkomst specificeert de Bestelling en bevat in ieder geval de door de Klant gekozen afleverlocatie en de gewenste dag van bezorging.
  3. Een geplaatste Bestelling kan niet worden geannuleerd door de Klant.

ARTIKEL 5 – Uitsluiting herroepingsrecht
Wegens de aard van de bestelde zaken (levensmiddelen) en doordat de betreffende zaken snel kunnen bederven is het voor de Klant niet mogelijk om de koop op afstand te ontbinden conform het bepaalde in artikel 7:46d lid 1 BW.

ARTIKEL 6 – Kwaliteitsgarantie
1.    Kids Food Plan staat er voor in dat de maaltijden worden bereid en bewaard volgens de redelijk     eisen van (vak)bekwaamheid en deskundigheid. In het bijzonder zal zij zorg dragen voor een    zorgvuldige bereiding van de maaltijden met inachtneming van de wettelijke, en voor zover deze         ontbreken, de gebruikelijke normen betreffende de bereiding van voedsel en de bewaring ervan.
2.    Kids Food Plan werkt in haar maaltijden zo veel mogelijk met dagverse ingrediënten. Teneinde de kwaliteit van de maaltijden te garanderen dienen de maaltijden bij voorkeur op de dag van   bezorging te worden genuttigd.

 

 

ARTIKEL 7 – Levering en uitvoering
1.    Kids Food Plan zal zich tot het uiterste inspannen om de bestelling klaar te hebben en te bezorgen op de gewenste dag van bezorging. Indien na bestelling van een maaltijd een             ingrediënt daarvan niet meer leverbaar is, dan is Kids Food Plan gerechtigd het betreffende      ingrediënt te vervangen door een gelijkwaardig ingrediënt.
2.    De Bestelling wordt voor de klant klaargezet in de koelkast op de door de klant gekozen    afleverlocatie.
3.    Het risico van verlies, bederf etc. van de bestelde maaltijd(en) gaat over op de klant zodra de        maaltijd(en) in de feitelijke macht is (zijn) van de klant.
4.    Indien de bezorging van de bestelling vertraging ondervindt en de bestelling niet op de     gewenste dag van bezorging kan worden bezorgd of indien de bestelling niet kan worden
       uitgevoerd, ontvangt de klant hierover bericht. De klant heeft in dat geval het recht de      overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding als hier bedoeld zal Kids      Food Plan het bedrag dat de klant heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30   dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.    Indien de bestelling door een klant niet wordt afgehaald, dan is Kids Food Plan gerechtigd             omwille van de kwaliteit en mogelijke gezondheidsrisico´s de betreffende maaltijd(en) na het             verstrijken van 24 uur na het afgesproken aflevermoment uit de koelkast te halen en te        vernietigen, zonder dat Kids Food Plan jegens de Klant gehouden is de koopprijs terug te betalen of tot vergoeding van enige schade.

ARTIKEL 8 – Prijzen
1.    Alle prijzen zijn in euro´s, inclusief btw en inclusief kosten van aflevering.

ARTIKEL 9 – Betaling
De Bestelling dient te worden betaald op de wijze zoals vermeld op de website van Kids Food Plan (www.kidsfoodplan.nl).

ARTIKEL 10 -Klachtregeling
1.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of een geleverde maaltijd moeten binnen         bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kids Food Plan, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.
2.    Kids Food Plan zal zich inspannen om klachten steeds binnen zeven dagen te beantwoorden en     binnen veertien dagen in onderling overleg met de Klant op te lossen.

ARTIKEL 11 – Wet Bescherming Persoonsgegevens
1.    Kids Food Plan zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken en opnemen in een bestand.       Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Kids Food Plan kunnen         nakomen van de overeenkomst die zij met de Klant is aangegaan alsmede om de Klant op de    hoogte te houden van Kids Food Plan en de activiteiten die zij ontplooit.
2.    De Klant kan zich te allen tijde tot Kids Food Plan wenden met het verzoek hem/haar mede te       delen of en zo ja, welke hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien de             Klant van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd        dienen te worden, dient de Klant dit schriftelijk of elektronisch aan Kids Food Plan te melden.

ARTIKEL 12 – Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (de content van) www.kidsfoodplan.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal etc. berusten uitsluitend bij Kids Food Plan en/of haar leveranciers.

ARTIKEL 13 – Toepasselijk recht en geschillen
1.    Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de Klant en Kids Food Plan   is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
2.    Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst(en) en deze Algemene   Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij een             dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft.